จังหวัดบุรีรัมย์ งดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 .

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2563 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 )) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่3) พ.ศ. 2563 จึงงดการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2563