คำแถลงข่าว
โดย นายรัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรด COVD-19 ทั่วโลก โดยมีผู้
ติดเชื้อทั่วโลก จำนวน 146.280 ราย มีอาการรุนแรง 6,082 ราย เสียชีวิต 5,441 ราย
(ข้อมูล ณวันที่ 14 มีนาคม 2563) สำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ สะสม 144 ราย
เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ จะยัง
ไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่มีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการที่เข้มขัน เพื่อให้คนบุรีรัมย์ และผู้ที่จะ
เข้ามาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นจึงมีมาตรการดังต่อไปนี้

1. ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข
1.1 การคัดกรองไข้ ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ผู้
ที่กลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ได้แก่ การคัดกรองไข้ที่สนามบิน สถานีรถไฟ
โรงแรมที่พัก และหมู่บ้านด้วย กิจกรรมนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เคาะประตูบ้าน
1.2มีระบบการลงทะเบียนติตตามเฝ้าระวังไข้ ตลอต 14 วัน เริ่มตั้งแต่เข้ามาใน
จังหวัดบุรีรัมย์ และเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุขต่อไป
2. หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค
2.1 ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่น
ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ จัตงานประเพณี
การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนพิเศษ การกวดวิชา บวชเณรภาคฤดูร้อน งดตลาดนัด
ตลาดเขราะกราว ตลาดคลองถม
หากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ ต้องแจ้งและขออนุญาตต่อ
นายอำเภอ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเข็มขัน เช่น ค้ด
กรองไข้ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการใช้
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร
2.2 สนับสนุนให้มีซ้อนกลางส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้ร้านอาหาร
จัดให้มีข้อนกลางส่วนบุคคลในการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ ต้องมีถ้วยแบ่งน้ำจิ้มส่วน
บุคคลสำหรับลูกขึ้นยืนกิน เป็นตัน
3. การเตรียมความพร้อมค้านการแพทย์
3.1 ด้านการรักษา ได้มีการจัดหอผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัย โดยมีห้องแยก ห้อง
ความดันลบ (Negative Pressure) ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหากการ
ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ได้มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ห้องแยก จำนวน 12 ห้อง
,Cohort ward (หอผู้ป่วยรวมแยกโรค) 20 เตียง , ICUสำหรับผู้ป่วยหนัก 3 เตียง ใน
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และได้รับการสนันสนุนโรงแรม BRC BOX ซึ่งสามารถจัดให้เป็น
ห้องแยกระบบปิด จำนวนถึง 80 ห้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยยืนยัน
การวินิจฉัยไต้มากถึง 115 คน
3.2 ต้านการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ได้มีทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ (CDCU) ระดับจังหวัด โดยมีแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการอบรม ระบาดวิทยา
จำนวน 4 คน และมีทีม CDCU ระดับอำเภอครบทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งสามารถให้ความมั่น
ใจกับประชาชนชาวบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้มาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอบคลุมทุก
พื้นที่ได้ทันเวลา

และขอฝากการรณรงค์ที่สำคัญที่จะสามารถลดการแพร่กระจายโรคมายัง
จังหวัดบุรีรัมย์ได้โดยการขอความร่วมมือด้วยคำสำคัญนี้ “รักพ่อห่วงแม่ทำได้ด้วยการ
ไม่เดินทางสงกรานต์เพื่อหยุดโควิด19″