สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมวิจิตรศิลป์ปราสาทขอม

          ศาลพระหลักเมือง ลักษณะเป็นอาคารศิลปะขอม เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองบุรีรัมย์ซึ่งมี 2 ต้น แปลกกว่าเสาหลักเมืองของจังหวัดอื่นที่มีเพียงเสาต้นเดียว สันนิษฐานว่าเสาต้นที่อยู่ด้านหน้าตั้งขึ้นเมื่อแรกสร้างเมืองแปะในสมัยกรุงธนบุรี ส่วนเสาต้นที่อยู่ด้านหลังตั้งขึ้นในสมัยที่ยกเมืองแปะขึ้นเป็นเมืองบุรีรัมย์ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์ ซึ่งแต่เดิมนั้นอาคารศาลพระหลักเมืองมีขนาดเล็กและมีศาลเจ้าจีนรวมอยู่ในหลังเดียวกัน ต่อมาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ทำการบูรณะและจัดสร้างศาลพระหลักเมืองหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2548 โดยให้กรมศิลปากรออกแบบเป็นปราสาทหินศิลปะขอมที่งดงามวิจิตร เพื่อให้สมกับที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นดินแดนแห่งปราสาทหิน โดยนำแบบอย่างมาจากปราสาทเขาพนมรุ้ง โบราณสถานสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

ศาลปึงเถ่ากงม่า

ศาลปึงเถ่ากงม่า ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศาลพระหลักเมือง ลักษณะเป็นศาลเจ้าจีน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปเจ้ พ่อหลักเมือง และเทพเจ้าแบบจีนได้แก่ ปึงเถ่ากง – ปึงเถ่าม่า เทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ยหรือเทพเจ้าทรัพย์สินเงินทอง