ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศปิดเมือง เพื่อวางมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 สถานีรถไฟบุรีรัมย์เป็นสถานที่ที่มีทั้งคนไทย และชาวต่างชาติมาใช้บริการจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สถานีรถไฟบุรีรัมย์จำเป็นต้องปิดช่องทาง เข้า-ออก ทุกช่องทางและให้ผู้โดยสารเข้า-ออกบริเวณห้องโถงสถานี ได้เพียงช่องทางเดียวเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดกรอง ถึงแม้จังหวัดบุรีรัมย์จะยังไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อให้คนบุรีรัมย์ และผู้ที่เข้ามาในจังหวัดเกิดความเชื่อมั่น