ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กันอย่างเนื่องแน่น บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

วันนี้ (23 เม.ย.62) เวลา 16.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานารัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวบุรีรัมย์ ประกอบพิธีสรงน้ำพระสุภัทรบพิตรจำลอง และรดน้ำขอพรนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2562 และร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนาน

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวบุรีรัมย์เดินทางไปร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนั้นแล้วส่วนราชการต่างๆ ตลอดทั้งพ่อค้า ประชาชนที่เดินทางไปร่วมงานยังได้ถือโอกาสนี้รดน้ำขอพร ขอขมาผู้ใหญ่ ขอขมาลาซึ่งที่เคยล่วงเกินกันทั้งกาย วาจา ใจ ในห้วงที่ผ่านมา

และในโอกาสนี้ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าว พรอันประเสริฐ ที่ทุกท่านอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้น้อมนำไปสู่ทุกท่านและครอบครัว สิ่งใดที่ล่วงเกินทั้งวจีกรรม มโนกรรมที่ผ่านมา ก็ขออโหสิกรรมให้ทุกท่าน ขอให้อยู่ร่วมปฏิบัติงานอย่างมีความสุข พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้แก่ชาวบุรีรัมย์ให้มีความสุขตามเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานวางไว้ และขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โปรดดลบัลดานประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัย หากมีประสงค์สิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สำเร็จ ทุกประการ