เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ มีการแถลงข่าวโดย กรรมการร่วมภาคเอกชน 7 หน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมและสนับสนุนมาตรการ “ปิดเมืองบุรีรัมย์” ป้องกันการระบาดของโรค Covid 19 และเพื่อให้คนบุรีรัมย์และผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งประกอบไปด้วย
1. หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
2. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
4. ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์
5. ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์
6. ชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์
7.สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ความวิตกกังวลของประชาชนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และเมื่อได้ทราบถึงมาตรการสกัดกั้นการระบาดของทางภาครัฐที่ได้แถลงออกมาเมื่อวันจันทร์นั้น ทางภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์จึงขอแสดงถึงจุดยืนในการสนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง

ประธานหอการค้ากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการสกัดกั้นการระบาดของโรค Covid 19 หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของชุมชน โดยได้เตรียมพร้อมเปิดตัว “บุรีรัมย์มอลล์” แอพพลิเคชั่นจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคนบุรีรัมย์เพื่อเยี่ยวยาผู้ประกอบการในจังหวัด ภายในเดือนเมษายนนี้ รวมถึงได้ร่วมผลักดันให้เกิดการลงทุนตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อจัดจำหน่ายในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย
สำหรับสิ่งที่ต้องทำโดยเร่งด่วนในขณะนี้การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยจากเชื้อโควิท-19 ทางกรรมการร่วมภาคเอกชนทั้ง 7 หน่วยงานร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และร้านค้าฯ หัวข้อ “ มาตรฐานการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโควิท-19 และมาตรฐานผู้สัมผัสอาหาร(Food Safety) ขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ โดมเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 8.30-12.00น.
นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในส่วนของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนั้น ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากการระบาดของโรค แต่เพื่อที่จะจำกัดความเสียหายไม่ให้ลุกลามมากไปกว่านี้ การประกาศปิดเมืองของภาครัฐเพื่อเพิ่มความมั่นใจของคนในจังหวัดรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และได้เตรียมมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งในการสร้างมาตรฐานการดูแลความสะอาดของสถานที่ตามมาตรการของสาธารณะสุข พร้อมเตรียมการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่อไป
ทางด้านชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายพิสิษฐ์ อดิเรกโชติกุล ได้เตรียมมาตรการไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างดังนี้

1. พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี
2. ลดดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 50%
3. ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ถึง 4 ปี
4. เพิ่มวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดถึง 30 ล้านบาท
5. ผ่อนผันให้ลูกหนี้บัตรเครดิตไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี
6. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงจากปกติ 50%
7. ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
8. ผ่อนผันให้ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปลอดการชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน
9. ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40%